Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
gruźlicaProgram profilaktyki gruźlicy płuc.

Cele ogólne i szczegółowe Programu:

 1. cele główne:
  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę;
 2. cele pośrednie:
  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki POZ oraz poradni specjalistycznych gruźlicy i chorób płuc.

Adresatami programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Pielęgniarka POZ obejmuje programem zadeklarowanych świadczeniobiorców, którzy spełniają w/w kryteria i zapewnia realizację następujących świadczeń:

 • przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety;
 • przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy;
 • w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.
Autor: Admin Data utworzenia: 2010-02-24 Ilość wyświetleń: 13228